0


Bacaan Surat At-Takwir...

"Bismillahirrahmanirrahiim"

"Idzaasy syamsukuwwirat"
"Waidzaannujumungkadarat"
"Waidzal jibaalusuyyirat"
"Waidzal isyaa ru uth thilat"
"Waidzaal wuhuusyu husyirat"
"Waidzal bihaarusujjirat"
"Waidzaannufuu suzuwwijat"
"Waidzaal mau`udatu su`ilat"
"Bi ayyidzambing qutilat"
"Waidzaash shuhufunu syirat"
"Waidzaas samaa ukusyithat"
"Waidzaal jahiimusu-i irat"
"Waidzaaljannatu uzlifat"
"Alimat nafsummaa ahdharat"
"Falaa uqsimubiljunnas"
"Aljawaarilkunnas"
"Wallaili idzaa as as"
"Wash shubhi idzaa tanaffas"
"Innahulaqaulعrasuuling نariim"
"Dzii quwwatin ingda dzil arsyi makiin"
"Muthaa ingtsamma amiin"
"Wamaa shaa hibukum bimajnuun"
"Walaqad ra aahubil ufuqil mubiin"
"Wamaa huwa alal ghaibi bidhaniin"
"Wamaa huwa biqauli syaithanirrajiim"
"Fa ainatadz habuun"
"Inhuwa illaa dzikrullil aalamiin"
"Limang syaa amingkum ayyastaqiim"
"Wamaa tasyaa uw na illaa ayyasyaa Allaahurabbul aalamiin"Terjemaahan Surat At-Takwir dalam bahasa indonesia...

"Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang"
"Apabila matahari di gulung"
"Dan apabila bintang-bintang berjatuhan"
"Dan apabila gunung-gunung di hancurkan"
"Dan apabila unta-unta yang bunting di tinggalkan"
"Dan apabila binatang-binatang liar di kumpulkan"
"Dan apabila lautan dipanaskan"
"Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh"
"Dan apabila bayi-bayi perempuan yang di kubur hidup-hidup di tanya"
"Karena dosa apa dia di bunuh"
"Dan apa bila lembaran-lembaran(catatan amal) telah di buka lebar-lebar"
"Dan apabila langit di lenyapkan"
"Dan apabila neraka jahim dinyalakan"
"Dan apabila surga di dekatkan"
"Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan nya"
"Aku bersumpah demi bintang-bintang"
"Yang beredar dan terbenam"
"Demi malam apabila telah larut"
"Dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing"
"Sesungguhnya (Al-Qur`an) itu benar-benar firman Allah yang di bawa oleh utusan yang mulia
(jibril)"
"Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi disisi allah yang memiliki arsy"
"Yang di sana (di alam malaikat) di taati dan di percaya"
"Dan temanmu (muhammad) itu bukan orang gila"
"Dan sungguh, dia (muhammad) telah melihatnya (jibril) di ufuk yang terang"
"Dan dia (muhammad) bukanlah seorang yang kikir (enggan) untuk menerangkan yang gaib"
"Dan Al-Qur`an itu bukanlah perkataan syetan yang terkutuk"
"Maka kemanakah kamu akan pergi"
"(Al-Qur`an) itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam"
"(yaitu) bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus"
"Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila di kehendaki Allah, tuhan seluruh alam"


Sumber : http://www.kajianmuslim.net/2016/07/bacaan-surat-at-takwir-dan-terjemaahannya-dalam-bahasa-indonesia.html

Dikirim pada 13 Juli 2016 di Surat Al-Qur`an


Surat Al-Infitar...

Bacaan Surat Al-Infitar...

"Bismillahirrahmanirrahiim"
"Idzaassamaa ungfatharat"
"Waidzaalkawaa kibung ta tsarat"
"Waidzaal bihaarufujjirat"
"Waidzaal qubuurubu` tsirat"
"Alimat nafsummaa qad damat wa` akh khorat"
"Yaa ayyuhaal ingsaanumaa gharrakabirabbikal kariim"
"Al ladzii kholaqaka fasawwaa kafa`adalak"
"Fii ayyishuuratimmaa syaa` arakkabak"
"Kallaa bal tukadz dzibuuna biddiin"
"Wainna alaikum lahaafizhiin"
"Kiraamangkaa tibiin"
"Ya`lamuunamaa taf`aluun"
"Innal abraaralafii na` iiim"
"Wa innalfuj jaaralafiija hiim"
"Yashlau nahaa yaumaddiin"
"Wamaa hum anhaa bighaa inbiin"
"Wamaa adraakamaa yaumuddiin"
"Tsumma maa adraakamaa yaumuddiin"
"Yaumalaa tamliku nafsullinaf sing sai` an . Wal amruyauma`idzillillaaah"


Terjemaahan Surat Al-Infitar dalam bahasa indonesia...

" Dengan meyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang"
"Apabila langit terbelah"
"Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan"
"Dan apabila lautan dijadikan meluap"
"Dan apabila kuburan-kuburan di bongkar"
"(Maka) setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah di kerjakan dan yang di lalaykan(nya)"
"Wahai manusia! Apakah yang telah memperdayakan kamu (Berbuat durhaka) terhadap
tuhanmu yang maha pengasih"
"Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan
tubuh)mu seimbang"
"Dalam bentuk apa saja yang di kehendaki! dia menyusun tubuhmu"
"Sekali-kali jangan begitu! bahkan kamu mendustakan hari pembalasan "
"Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu)"
"Yang mulai (disisi Allah) dan yang mencatat perbuatan mu"
"Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan"
"Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam (surga yang penuh)
kenikmatan"
"Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka"
"Mereka masuk kedalamnya pada hari pembalasan"
"Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu"
"Dan tahukah kamu apa hari pembalasan itu"
"Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu"
"(Yaitu) pada hari (ketika) seseorang sama sekali tidak berdaya (menolong ) orang lain. Dan
segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah."

Sumber : http://www.kajianmuslim.net/2016/07/bacaan-surat-al-infitar-dan-terjemaahannya-dalam-bahasa-indonesia.html

Dikirim pada 12 Juli 2016 di Surat Al-Qur`an


Bacaan Surat Al-Muthaffifin

"Bismillahirrahmanirrahiim"

"Wailullil muthaffifiin"
"Alladziina idzaktaluu alannaa siyastaufuun"
"Waidzakaaluuhum awwazanuuhum yukhsiruun"
"Alaayazhunnu uulaaika annahummab uu tsuun"
"Liyaumin azhiim"
"Yauma yaquumunnaa sulirabbil aalamiin"
"Kallaa innakitaabal fujjaa rilafii sijjiin"
"Wamaa adraa kamaa sijjiin"
"Kitaabummar quum"
"Wailuyyauma idzillil mukadz dzibiin"
"Alladziina yukadz dzibuuna biyaumiddiin"
"Wamaa yukadz dzibu buhii illaa kullu mu`tadin atsiim"
"Idzaa tut la alaihi aayaatunaa qaala asaa thiirul awwaliin"
"Kallaa bal raaana alaaquluubihimmaa kaanuu yaksibuun"
"Kallaa innahum arrabbihim yaumaidzil lamahjuubuun "
"Tsumma innahum lashaaluuljahiim"
"Tsummayuqaalu haadzaalladziikungtum bihii tukadz dzibuun"
"Kallaa innakitaabaal abraarilafii illiyyiin"
"Wamaa adraa kamaa illiyyuun"
"Kitaabummarquum"
"Yasy haduhul muqarrabuun"
"Innal abraara lafii na iim"
"Alal araa ikiyangzhuruun"
"Ta`rifu fiiwujuuhihim nadhrataanna iim"
"Yusqauna mirrahiiqim makhtuum"
"Khitaamuhu mis kuuw wafiidzaalika falyatanaa fasilmutanaa fisuun"
"Wamizaa juhu mingtasniim"
"Ainay yasrabu bihaal muqarrabuun"
"Innalladziina ajramuu kaanuu minalladziina aamanuu yadh hakuun"
"Waidzaa marruubihim yataghaa mazuun"
"Wa idzaang qalabuu ilaa ahlihimung qalabuufakihiin"
"Waidzaa ra auhum qaaluu innahaa ulaa ila dhalluun"
"Wamaa ursiluu alaihim haafizhiin"
"Faal yaumalladziina aamanuu minallkuffaa ri yadh hakuun"
"Alal araa iki yangzhuruun"
"Hal tsuwwibal kuffaa rumaa kaa nuuu yaf aluun"


Terjemaahan Surat Al-Muthaffifin dalam bahasa indonesia...

"Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang"
"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam neraka dan menimbang)"
"(Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta di
cukupkan"
"Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi"
"Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan di bangkitkan "
"Pada suatu hari yang besar"
"(yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap tuhan seluruh alam"
"Sekali-kali jangan begitu! sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar benar tersimpan
dalam sijin"
"Dan tahukah engkau apa sijin itu "
"Yaitu kitab yang berisi catatan amal"
"Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan!"
"(yaitu) orang-orang yang mendustakan hari pembalasan"
"Dan tidak ada yang mendustakannya (hari pembalasan ) kecuali setiap orang yang melampaui
batas dan berdosa "
"Yang apabila di bacakan kepadanya ayat ayat kami, dia berkata, "itu adalah dongeng orang-
orang dahulu"
"Sekali-kali tidak! bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka"
"Sekali-kali tidak! sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat)
tuhannya"
"Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka"
"Kemudian, dikatakan (kepada mereka), "inilah (azab) yang dahulu kamu dustakan"
"Sekali-kali tidak! Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan
dalam illiyyin"
"Dan tahukah engkau apa illiyyin itu ?"
"(Yaitu) kitab yang berisi catatan (amal)"
"Yang disaksikan oleh (malaikat-malaikat) yang di dekatkan (kepada allah)"
"Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam (surga yang penuh)
kenikmatan"
"Mereka (duduk) di atas dipan-dipanmelepas pandangan"
"Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan"
"Mereka di beri minum dari khamar murni (tidak memabukkan) yang (tempatnya) masih dilak
(disegel)"
"Laknya dari katsuri. dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba."
"Dan campuranya dari tasmin"
"(yaitu) mata air yang diminum oleh mereka yang dekat (kepada Allah)"
"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-
orang yang beriman"
"Dan apabila mereka (orang-orang yang beriman) melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya "
"Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria"
"Dan apabila mereka melihat (orang-orang mukmin), mereka mengatakan "Sesungguhnya
mereka benar-benar orang sesat"
"Padahal (orang-orang yang berdosa itu), mereka tidak diutus sebagai penjaga (orang-orang
Mukmin"
"Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir "
"Mereka (duduk) di atas dipan diapn melepas pandangan"
"Apakah orang-orang kafir itu di beri balasan (hukuman) terhadap apa yang telah mereka
perbuat"

Sumber : http://www.kajianmuslim.net/2016/07/bacaan-surat-al-muthaffifin-dan-terjemaahannya-dalam-bahasa-indonesia.html

Dikirim pada 11 Juli 2016 di Surat Al-Qur`an
Awal « 1 » Akhir
Profile

“ Haji/Hajjah adeliasumini ini masih belum mau dikenal orang, mungkin masih malu. “ More About me

Page
Tag
Statistik
    Blog ini telah dikunjungi sebanyak : 19.108 kali


connect with ABATASA